reklamační řád a záruční podmínky platné pro dřevěná okna a dveře

I. Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád se vztahuje na výrobky zhotovené (vyrobené) (dále jen „dílo“) firmou Alois Bouchal – ALBO Stolařství, IČ: 10639951, Osek nad Bečvou 95, 751 22, popř. také společností ALBO okna – dveře s.r.o., IČ: 28569831, Osek nad Bečvou 191, 751 22(dále jen „zhotovitel“ příp. „firma ALBO“).


1.2 Zhotovitel zaručuje, že po dobu stanovenou v čl. II tohoto reklamačního řádu odpovídá za vzniklé vady, které brání řádnému užívání díla.


1.3 Poskytovaná záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 • nesprávnou či neodbornou manipulaci
 • záměrným poškozením, mechanickým poškozením, poškozením vzniklým neodborným zásahem, tj. zásahem do díla nepovolanou osobou nebo jiným než zhotovitelem schváleným (pověřeným) servisem
 • nesprávnou přepravou (v případech, kdy tato není zajišťována přímo zhotovitelem)
 • špatným skladováním, užíváním, použitím nesprávných obalů
 • běžným opotřebením, zanedbáním potřebné údržby
 • vystavením výrobků přímému působení nadměrné neodvětrávané vlhkosti
 • způsobené nesprávnou montáží (pokud tato nebyla provedena nebo zajištěna firmou ALBO)
 • poškozením způsobeným zásahem vyšší moci
 • používáním díla v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro něj obvyklé
 • a na jiné úkony nezaviněné výrobcem jakož i na zboží, které neodpovídá příslušným technickým normám, na které byla poskytnuta odpovídající sleva

1.4 Za vadu výrobku nelze uznat:

 • Možnou světlost nebo tmavost barevné úpravy povrchu mající za následek dojem, že se výrobek skládá z více barevných odstínů. Nejedná o vadný způsob provedení povrchové úpravy. Tato možná změna je způsobena rozdílnou strukturou a hustotou některých druhů dřevin, přičemž tato jejich rozdílnost nejde přesně určit před zahájením barevné úpravy.
 • Možné případné změny v barevné úpravě povrchu, které se mohou vyskytnout v průběhu užívání - tato změna se považuje za následek působení počasí a klimatických podmínek.
 • Vystouplé letokruhy na okenních a dveřních profilech. Případné vystoupení letokruhů je zapříčiněno používáním vodou ředitelných nátěrových hmot a rozdílné struktury dřeva. Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, které nelze zcela zabránit.
 • Výrony pryskyřice („smolení“). Jedná se o přirozenou vlastnost dřeva, kterou zhotovitel nemůže ani při vynaložené veškeré možné snahy předem odhalit.
 • Černé skvrny na dřevině dojde-li ke kontaktu výrobku s vápnem nebo jinou stavební hmotou obsahující vápno. Vápno vytahuje ze dřeva třísloviny, což způsobuje černání dřeva v místě kontaktu s vápnem.
 • Vysprávky (opravy) dřeva. Tzv. vysprávky jsou používány na odstranění suků, výronů pryskyřice či jiných kazů v dřevině. Při výskytu těchto vysprávek se nejedná o vadu dřeviny, ale o její případnou opravu. Převážná většina těchto „kazů“ dřeviny se vyskytne až v průběhu opracování dřeviny, kdy musí dojít k jejich zapravení, jejich výskyt tudíž nejde vždy předem odhalit.

1.5 Jako vadu nelze uznat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků.


1.6 Požadavek objednatele na seřízení výrobků není považován za jejich reklamaci. Tento požadavek je brán jako žádost objednatele o seřízení výrobků, jedná se o běžný servis (servisní zásah). Seřízení výrobků je vždy zpoplatněno dle aktuálního servisního ceníku firmy ALBO.


1.7 Povrchová úprava výrobků firmy ALBO musí být po jejich převzetí objednatelem udržována v souladu s ustanoveními návodu na údržbu oken. Návod na údržbu oken včetně tzv. udržovací sady (speciální čistič a emulze) obdrží objednatel při předání výrobků. Objednatel je povinen ošetřovat udržovací sadou výrobky firmy ALBO min. 1x ročně, a to vždy na podzim, před nástupem zimních klimatických podmínek. Neudržování výrobků firmy ALBO udržovací sadou má za následek zánik záruky na povrchovou úpravu výrobků.

II. Záruční lhůta

2.1 Zhotovitel poskytuji objednateli záruční lhůtu sjednanou ve smlouvě o dílo, smlouvě kupní nebo v potvrzených objednávkách (dále jen „smlouva“) a potvrzenou v záručním listu vystaveném zhotovitelem. Liší-li se záruční lhůta uvedená ve smlouvě od lhůty uvedené v záručním listě, je pro uplatnění reklamace rozhodující záruční lhůta uvedená ve smlouvě. Není-li ve smlouvě uvedena záruční doba kratší, záruční doba činí:

 • Modelová řada oken STYL IV68 – 5 let záruka
 • Modelová řada oken TREND IV78 – 5 let záruka
 • Modelová řada oken TREND 3+ IV78 – 5 let záruka
 • Modelová řada oken STRONG 3+ IV92 – 5 let záruka
 • Modelová řada oken AL-TREND – hliníkové opláštění 5 let, ostatní části oken 5 let záruka
 • Modelová řada oken PASIV – 2 roky záruka
 • Modelová řada vchodových dveří FAMILY DV68, ESTETIC DV68, MINS DV68 – 5 let záruka
 • Modelová řada vchodových dveří EASY DV68 - 2 roky záruka
 • Dveřní kování – 2 roky
 • Zimní zahrady – 3 roky záruka
 • Zdvižně odsuvné stěny – 5 let záruka
 • Sekční garážová vrata – 3 roky záruka
 • Kování a motory (pohony) na sekční vrata - 2 roky záruka
 • Prosklené fasády – 2 roky záruka
 • Ostatní výše neuvedené výrobky – 2 roky záruka
 • Povrchová úprava
  • povrchová úprava dle standardního vzorníku zhotovitele - 5 let záruka
  • povrchová úprava provedení RAL dle standardního vzorníku zhotovitele - 5 let záruka
  • ostatní odstíny a lazury - 2 roky záruka
 • Montáž – 2 roky záruka

2.2 V případě, že se smluvní strany ve smlouvě dohodnou na uplatnění výjimky ze záruční lhůty dle bodu 2.1 pro určité komponenty díla, tj. na poskytnutí záruční lhůty delšího trvání, zpracuje zhotovitel seznam těchto komponentů s uvedením délky záruční lhůty a předá jej objednateli při předání díla. Předání seznamu bude uvedeno v Předávacím protokolu.


2.3 Výjimka dle bodu 2.2 se nevztahuje na montáž těchto komponentů.


2.4 Záruční lhůta běží ode dne protokolárního převzetí díla.


2.5 Záruční lhůta se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání řádnému užívání díla ke sjednanému účelu. Pro přerušení běhu záruční lhůty je rozhodující okamžik uplatnění reklamace dle čl. III tohoto reklamačního řádu. Běh záruční lhůty pokračuje ode dne konečného vyřízení reklamace stanoveného v čl. IV. tohoto reklamačního řádu.


2.6 Odlišná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními tohoto reklamačního řádu.

III. Uplatnění reklamace:

3.1 Reklamaci je nutno písemně uplatnit u obchodního zastoupení zhotovitele, s kterým byla uzavřena smlouva, na jejímž základě je příslušný předmět reklamace reklamován., popř. u zhotovitele, byla-li smlouva uzavřena přímo se zhotovitelem.


3.2 Reklamaci je nutno uplatnit neprodleně po nalezení vady, nejpozději však do 7 dnů od jejího výskytu.


3.3 Objednatel (zákazník) při reklamaci předloží následující doklady:

 • smlouvu, na jejímž základě uplatňuje svou reklamaci
 • řádně vyplněný záruční list
 • doklad o uhrazení všech závazků vůči zhotoviteli (faktura, podkladní příjmový doklad)
 • předávací protokol, který obdržel při předání díla

3.4 Objednatel je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu předmětu reklamace se jedná, popřípadě jak se projevuje a dále jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.


3.5 Reklamaci je nutno uplatnit ve stanovené záruční lhůtě. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vady nebo vznik škod, způsobených neoznámením reklamace bez zbytečného odkladu po jejím výskytu, nejpozději ve lhůtě uvedené v čl. 3.2 a to bez odhledu na trvání záruční lhůty.


3.6 Objednatel je povinen provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod.


3.7 Zhotovitel odpovídá jak za vady zjevné (viz. bod A tohoto článku), tak i za vady skryté (viz. bod B tohoto článku) za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádě, v Záručním listu, ve smlouvě nebo VOP zhotovitele vyjma vad, za které zhotovitel dle Záručního listu, Reklamačního řádu, VOP nebo smlouvy neodpovídá.


3.8 Ustanovení obsažená v článcích 3.1 – 3.6 tohoto reklamačního řádu se vztahují pouze na uplatnění tzv. vad skrytých.

A. Vady zjevné

 • Zjevné vady je objednatel povinen vytknout (uplatnit) přímo při předání a převzetí díla, a to v Předávacím protokolu. V opačném případě, tedy pokud nebyly zjevné vady zaznamenány v Předávacím protokolu, objednatel ztrácí svůj nárok na uplatnění reklamace týkající se vad zjevných.
 • Za zjevné vady se považují veškeré vady týkající se kvality a kvantity, které je objednatel schopen zjistit při převzetí díla. Pokud objednatel neprovede tuto kontrolu ihned při převzetí díla nebo pokud k této kontrole nezajistí včas kompetentní osobu, která převzetí díla může provést, má se za to, že zhotovitel předal řádně a včas, tedy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

B. Vady skryté

Za vady skryté považuje zhotovitel ty vady, které nejsou zjevné. K uplatnění nároku na odstranění takovýchto vad je objednatel povinen dodržet postup stanovený v čl. 3.1 – 3.6 Reklamačního řádu.


3.9 Nezbytnou podmínkou pro uplatnění reklamace a zahájení reklamačního řízení je úplné uhrazení ceny díla dle příslušné smlouvy včetně případné montáže výrobku


3.10 Nebude-li oznámení o uplatnění reklamace splňovat některý z výše uvedených bodů, nebude ji zhotovitel, popř. jeho obchodní zastoupení, považovat za platně učiněnou.

IV. Vyřízení reklamace

4.1 Splňuje-li reklamace veškeré náležitosti stanovené pro její uplatnění (čl.III), je obchodní zástupce, popř. zhotovitel povinen rozhodnout o jejím vyřízení do 10 pracovních dnů od okamžiku jejího písemného oznámení a své rozhodnutí a případný způsob odstranění vady je povinen neprodleně objednateli sdělit.


4.2 Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému zhodnocení reklamace je objednatel povinen umožnit obchodnímu zástupci, popř. zhotoviteli nebo jimi pověřené osobě ve stanovený den (viz. bod 4.5) přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází a vytvořit mu odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka umožněna, nemůže být o reklamaci rozhodnuto ve lhůtě stanovené v čl. III tohoto reklamačního řádu. V tomto případě je obchodní zástupce, popř. zhotovitel povinen rozhodnout o vyřízení reklamace do 7 dnů od zpřístupnění místa, kde se reklamovaný předmět nachází.


4.3 Prokáže-li se v záruční době, že je reklamace oprávněná a předmět reklamace vykazuje vady, které brání jeho řádnému užívání, obchodní zástupce, popř. zhotovitel je povinen do 30 dnů od vyrozumění objednatele o uznání reklamace podle svého uvážení :

 • odstranit vzniklé vady opravou vadných výrobků, jsou-li vady opravitelne
 • poskytnout přiměřenou slevu z ceny předmětu reklamace (za přiměřenou slevu z ceny je třeba považovat s přihlédnutím k povaze a rozsahu vady rozdíl mezi dohodnutou cenou bez vady stanovenou ve smlouvě a skutečnou hodnotou, kterou má věc dodaná s vadami)
 • odstranit vady výměnou vadných výrobků za výrobky bezvadne

4.4 Při vyřízení reklamace opravou vadných výrobků nebo jejich výměnou za výrobky bezvadné je objednatel povinen umožnit obchodnímu zástupci, popř. zhotoviteli nebo jimi pověřeným osobám ve stanovený den (viz. bod 4.5) přístup k místu, kde se předmět reklamace nachází za účelem vyřízení reklamace.


4.5 Termínem „stanovený den“ se rozumí den, na kterém se objednatel s obchodním zástupcem, popř. zhotovitelem nebo osobou oprávněnou k vyřízení reklamace dohodli. Nebude-li po příjezdu na určené místo ve stanovený den a čas umožněn přístup k předmětu reklamace, je obchodní zástupce, popř. zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů s tím spojených.


4.6 Dojde-li k vyřízení reklamace některým ze způsobů uvedených v čl. 4.3 tohoto reklamačního řádu, dojde tímto ke splnění odpovědnosti obchodního zástupce, popř. zhotovitele za vady, vyplývající pro něj ze smlouvy, VOP, Záručního listu nebo Reklamačního řádu zhotovitele. Takovýto konečný způsob vyřízení reklamace je rozhodující pro opětovný běh záruční lhůty. Původní záruční lhůta běží dále až do svého vypršení.


4.7 Reklamační nároky na bezprostřední škodu a náklady s tím spojené jsou zhotovitelem omezeny. Oprávněná reklamace je zhotovitelem hrazena maximálně ve výši hodnoty reklamovaného výrobku. Jiné nároky na náhradu jsou vyloučeny.

V. Neoprávněná reklamace, mimozáruční oprava

5.1 O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada není obchodním zástupcem, popř. zhotovitelem v rámci vyřizování reklamace zjištěna nebo jde o vadu, na niž se dle Reklamačního řádu, Záručního listu, VOP nebo smlouvy záruka nevztahuje.


5.2 Pokud reklamovaná vada nebude zjištěna a objednateli bude předvedena funkčnost a bezvadnost předmětu reklamace, je objednatel povinen uhradit prokazatelné náklady vzniklé v souvislosti s odborným posouzením reklamované vady.


5.3 Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (mimozáruční oprava), uvědomí obchodní zástupce, popř. zhotovitel o této skutečnosti objednatele. Požadovaná oprava bude v tomto případě účtována dle aktuálního servisního ceníku firmy ALBO.

VI. Závěrečná ustanoveni

6.1 Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást Záručního listu a Předávacího protokolu.


6.2 Reklamační řád zhotovitele a Záruční list zhotovitele obdrží objednatel při předání díla.


6.3 Podpisem Předávacího protokolu objednatel potvrzuje, že byl seznámen s obsahem Reklamačního řádu, zejm. pak s ustanoveními čl.1.3, 1.4, 1.5. Reklamačního řádu.

Úvodní strana | Certifikace | Vytisknout stránku | Kontakt

(c) FinEstate, s.r.o. 2010, vytvořil MKK